Meny
Om banken
Samhällsnyttan
Kontakta oss

Vd har ordet: En bank med framtidstro

När vi ser tillbaka på 2023 har det fortsatt kantats av oroligheter runt om i världen som på olika sätt påverkat oss på hemmaplan. Det ekonomiska läget har fortsatt varit pressat för många kunders ekonomi, dock ser vi tecken på ett förändrat ränteläge under 2024. Som Sparbank är det mycket viktigt för oss att finnas nära våra kunder och vi vill vara med och skapa framtidstro för våra kunder, även i ekonomiskt svårare tider.

Under 2023 har vi på Sparbanken i Karlshamn arbetat vidare samlat och strategiskt med vår varumärk­esplattform och affärsplan som vi fastställde 2022.Det är ett arbete där alla medarbetare varit delaktiga och bidragit med stort engagemang.

I vår nya varumärkesplattform tydliggör vi vem vi är, vad vi vill och varför vi vill det. I vår strategiska affär­splan tydliggör vi hur vi skall lyckas nå vår nya vision och mission. En framgångsfaktor är att alla i banken tillsammans bidragit och varit med i processen. I affärsplanen har vi även identifierat sex strategiska mål som är avgörande för att vi ska kunna nå vår vision. Under året har vi fortsatt det strategiska arbetet med att utveckla vår kommunikations­plattform med syfte att stärka vårt varumärke ytterligare.

Kundnöjdhet

Återigen placerar bankkunderna landets Sparbanker på första plats, enligt den senaste SKI-undersöknin­gen av bankbranschen för 2023. Undersökningen visar att Sparbankernas, såväl privat- som företag­skunder, är nöjdast i Sverige. I vår egen kundun­dersökning kan vi se att vi även lokalt hamnar i topp. Våra kunder tycker att vi är lokala, bra och lättillgängli­ga. Ett kvitto på att kunderna uppskattar en bank som har engagerade, aktiva och kompetenta medarbetare som följer dig genom livet.

Engagerade medarbetare

Att ha just engagerade medarbetare är viktig för oss för ju nöjdare medarbetare desto nöjdare kunder.
Varje år mäter vi nöjdheten hos våra medarbetare och vi har under många år haft mycket goda resultat. Medarbetarundersökningen visar på att våra medar­betare känner sig engagerade, har mycket god tilltro till oss som arbetsgivare och att vi har en mycket bra företagskultur.

”Vi är en modern bank med starka rotade rötter i den blekingska myllan.”

Lönsamhet

Banken har gjort ett mycket bra resultat under 2023 där vi har en god lönsamhet, kapitaltäckningsnivå och likviditet, vilket är en förutsät­tning för att banken ska vara långsiktigt hållbar och motståndskraftig. Vi är på en tillväxtresa vilket bankens resultat tydligt visar.

Under året har den totala utlåningen ökat med drygt 700 mkr eller 9%. Vi har fått många nya företag­skunder under året, vilket har gjort att företagsut­låningen har vuxit med hela 26%. Det här visar att verksamhetsområdet utvecklas och att det finns en tro på tillväxt. Företagsavdelningen har vuxit i takt med kunderna och volymökningen och vi tror att det kommer att fortsätta. Trenden bedömer vi kommer fortsätta ett antal år.

Tillväxten på bolånemarknaden har under några år påverkats negativt av ett högre ränteläge samt en vikande konjunktur. Under det senaste halvåret har vi dock sett en positiv trend med större efterfrågan påbolån hos våra kunder och vilket ger fler affärer och nya privatkunder.

Vi har under året sett många nya Private banking-kunder. I en mer osäker omvärld finns det stort behov av den kompetens och specialistkunskap som finns hos våra Private bankingrådgivare.

Banken redovisar ett resultat på 274 mkr och det är ett resultat som bygger på god tillväxt, en stabil bank samt nöjda kunder och medarbetare. Det goda resul­tatet under året kan också förklaras av ökade affärer samt ett stigande ränteläge som gynnar vår goda likviditetssituation och vår inlåning. Bankens resultat består dels av resultatet från våra kunders affärer, dels av bankens finansförvaltning. I ett stigande ränteläge ger just finansför­valtningen ett bättre resultat genom högre avkastning på bankens egna placeringar.

Även räntenettot ökade under året, dels på grund av höjda marknadsräntor, dels på grund av de ökade utlåningsvolymerna. Kost­naderna har ökat jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökade personalkostnader, ökade IT-kostnader samt ökade kostnader för konsulttjän­ster. Kreditförlusterna har ökat under året, men ligger fortsatt på en mycket låg och kontrollerad nivå. Vi ser få konkurser i vårt verksamhetsområde och därmed låga konstaterade förluster, årets kreditförluster är till stor del drivna av en sämre konjunktur. Kreditför­lustnivån uppgick till 0,09 % av utlåningen, vilket är en mycket låg nivå ur ett historiskt perspektiv.

Affärsvolymen ökade med 4,5 % och uppgår vid årss­kiftet till 32 miljarder kronor.

Likviditet

Vi har fortsatt en god likviditetssituation, vilket är en förutsättning för att vi ska fortsätta vara en trygg bank för våra kunder. Inlåningen från allmänheten har minskat något under året. I tider av oro och sämre konjunktur råder vi våra kunder att alltid ha en buffert i sitt sparande. Vi vill alltid ha ett attraktivt erbjudande på våra fasträntekonton, med löptid från 3 månader och uppåt. Att ha en stabil inlåning från våra kunder gör att vi kan fortsätta vår tillväxtresa.

Risk

 Kapitalnivån i banken är fortsatt mycket god. Med en total kapitalrelation på 26% har vi stärkt bankens kap­italsituation under året. Ett av de strategiska målen är att ha en total kapitalrelation som ligger över 20%, vilket överstiger lagstadgat krav med god marginal.

Hållbarhet

För att vara en långsiktigt hållbar bank är det viktigt att ha fokus på hållbarhet och vad vi som bank kan bidra med till ett mer hållbart samhälle. Vi jobbar för en hållbar utveckling i vårt verksamhetsområde genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Under 2023 har vi startat ett samarbete med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) för att binda samman forskning med praktik inom området kopplat till samhälle och föreningsliv. Vi gör detta ihop med bankens stiftelser och vår gemen­samma ambition är att följa Agenda 2030 - som en stark Sparbank i Blekinge vill vi på hemmaplan visa vägen inom detta område.

"När andra plockar ner skylten bankkontoren väljer vi att satsa."

En bank som ger tillbaka

Under 2023 kunde banken avsluta året med tre fina julklappar till bygden. En julgåva på 100 000 kr till de mest utsatta, gratis bad under jullovet till alla barn mellan 0–18 år och ett extra föreningsstöd på 2,4 mkr miljoner som delades ut till 76 lokala föreningar.

Av resultatet 2023 kommer vi under 2024 fördubbla utdelningarna till sponsring och samhällsnyttiga projekt. Totalt 20 miljoner kronor kommer att delas ut. Vi kommer också att utöka vår sponsring till bygdens föreningar. Det känns bra att banken efter ett år med gott resultat kan ge tillbaka till lokalsamhället. Vi vill bidra till ett tryggt och livskraft­igt samhälle för alla som bor, lever och verkar här.

Sparbanken i Karlshamn är en bank som stått rustad i snart 195 år. Från den första sparslanten som sattes in 1829 till dagens digitala bolåneflöde, har vi alltid funnits till för våra kunder.

Man behöver inte bli gammal för att fylla år. Sparbanks-idén är lika aktuell idag som då. Vi är en modern bank med starka rotade rötter i den blekingska myllan.

Under 2024 blir våra sex kontor sju. Det nya kontoret på Östra Piren är en del av en större satsning som banken gör på hela sin verksamhet. När andra plockar ner skylten på bankkontoren väljer vi att satsa. Och vi satsar här för att möta våra kunder på bästa sätt. För att ta hand om våra medarbetare på bästa sätt. För att satsar en vågar en annan. Detta gör att vi står väl rustade inför minst 195 år till.

Tillsammans skapar vi framtidstro

Per Richardsson,
Vd Sparbanken i Karlshamn

Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.
Per Richardsson, vd Sparbanken i Karlshamn.

20 miljoner till en bättre framtid här

Sparbanken i Karlshamn är på en tillväxtresa. Fler kunder, hög kundnöjdhet och god tillväxt ger en hållbar stabil bank för framtiden. Det goda resultatet för 2023 gör att banken kommer mer än dubbla utdelningen av pengar till det lokala samhället under 2024. Läs mer om bankens resultat i Årsredovisningen för 2023.